laser wysokoenergetyczny zastosowanie ad

Do działań niepożądanych wymagających odstawienia leczenia należała neutropenia (. 500 komórek na milimetr sześcienny); małopłytkowość (. 25 000 komórek na milimetr sześcienny); hepatotoksyczność, określona przez aminotransferazę asparaginianową lub aminotransferazę alaninową, zwiększona do ponad 5-krotności wartości linii podstawowej lub ponad 10-krotności górnej granicy normy, lub wzrost poziomu bilirubiny do ponad 5-krotności górnej granicy normy; nefrotoksyczność (poziom kreatyniny ponad 2,5-krotność górnej granicy normy lub obliczone zmniejszenie klirensu kreatyniny o ponad 40% względem linii podstawowej); poziom hemoglobiny mniejszy niż 6,5 g na decylitr pomimo przetoczenia; czas protrombinowy dwukrotnie wyższy od górnej granicy normy lub 1,5-krotny górny limit normy z liczbą płytek mniejszą niż 40 000 na milimetr sześcienny; toksyczność trzustkowa (poziom amylazy wyższy niż 5-krotność górnej granicy normy); wymioty przez ponad dwa kolejne dni pomimo leczenia przeciwwymiotnego; zespół Stevensa-Johnsona; pokrzywka z objawami ogólnoustrojowymi; i poważne złuszczające zapalenie skóry. Skuteczna terapia
Udany kurs wolny od działań niepożądanych zdefiniowano jako terapię z utrzymującą się poprawą klinicznych i oddechowych miar co najmniej cztery tygodnie po zaprzestaniu stosowania badanego leku i bez przerwania początkowego badania z powodu niepowodzenia leczenia lub działań niepożądanych.
Przeżycie
Pacjenci, którzy pozostali przy życiu bez wsparcia wentylacyjnego przez co najmniej cztery tygodnie po zakończeniu terapii, zostali uznani za osoby, które przeżyły.
Pacjenci, których nie można ocenić
Każdy pacjent, którego leczenie przerwano z jakiejkolwiek przyczyny innej niż brak reakcji lub niepożądany efekt terapeutyczny (np. Brak zgodności lub utrata kontroli) uznano za niezdolny do oceny.
Pacjenci
Aby zakwalifikować się do badania, pacjenci musieli mieć AIDS i nieleczone zapalenie płuc P. carinii, udokumentowane histologicznym wykazaniem zakażenia płuc wywołanego przez P. carinii, plus gorączka, objawy choroby układu oddechowego lub radiologiczne objawy zapalenia płuc. Rekrutacja była ograniczona do pacjentów z pęcherzykowymi tętniczymi gradientami tlenu . 45 mm Hg mierzonymi powietrzem w pomieszczeniu oddechowym pacjenta i częściowymi ciśnieniami tlenu . 60 mm Hg.
Ocena kliniczna i laboratoryjna
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wszystkich pacjentów z udokumentowanym histologicznie zapaleniem płuc P. carinii (PCP) w momencie wejścia do badania. Pacjenci byli monitorowani pod względem skuteczności terapeutycznej i oznak działania toksycznego leku na podstawie radiografii klatki piersiowej, pomiarów gazów tętniczych krwi, całkowitej liczby krwinek z różnicową liczbą i liczbą płytek krwi, analizą moczu i pomiarami czasu protrombinowego, kreatyniny, klirensu kreatyniny, aminotransferazy asparaginianowej, aminotransferazy alaninowej dehydrogenaza mleczanowa, amylaza, albumina, białko całkowite, bilirubina i elektrolity. Do oceny stopnia duszności, kaszlu i bólu w klatce piersiowej lub ucisku zastosowano system oceny punktowej (tab. 1). Pacjentów oceniano początkowo oraz w dniach 2, 4, 7, 10, 14, 17 i 21 terapii oraz w 4 i 8 tygodniu po leczeniu.
Próbki krwi pobrano podczas rekrutacji oraz w dniach 4, 7, 14 i 21 terapii w celu określenia stężeń atowakwonu (każda taka próbka została uzyskana w ciągu 24 godzin od poprzedniej dawki) lub trimetoprim-sulfametoksazolu (każda próbka została uzyskana w ciągu 8 godziny poprzedniej dawki)
[więcej w: ręczniki allegro, lista oczekujących na leczenie sanatoryjne, przegladarka skierowan ]