Paklitaksel i bewacizumab w porównaniu do paklitakselu w leczeniu raka piersi z przerzutami cd

Początkowo bewacizumab podawano przez 90 minut; kolejne infuzje zredukowano do 60 minut, a następnie do 30 minut, zgodnie z tolerancją. Premedykacja była opcjonalna. Leczenie przerwano na białkomocz (wydalanie białka z moczem, .2000 mg na 24 godziny). Terapię przeciwnadciśnieniową podawano według uznania badacza. Leczenie bewacizumabem nie zostało wstrzymane ani przerwane z powodu toksycznych skutków paklitakselu. Pacjenci kontynuowali leczenie do czasu wystąpienia progresji choroby lub wystąpienia toksycznych działań niepożądanych. Pacjenci przypisani do leczenia skojarzonego, którzy przerwali stosowanie paklitakselu bez progresji choroby (tj. Z powodu działania toksycznego lub według uznania pacjenta lub badacza) mogli kontynuować bewacizumab w monoterapii do czasu wystąpienia progresji choroby lub niedopuszczalnego działania toksycznego. Pacjenci przypisani do monoterapii paklitakselem nie mogli w żadnym momencie otrzymywać bewacizumabu.
Bezpieczeństwo i skuteczność
Stan kliniczny, czynność wątroby i stężenie kreatyniny w surowicy oceniano przed każdym cyklem. Pełną morfologię krwi uzyskano przed każdą infuzją paklitakselu. Próbę moczu mocznika wykonano przed każdą infuzją bewacizumabu; 24-godzinną próbkę moczu uzyskano dla białka 1+ na podstawie testu na pałeczce. Działanie toksyczne oceniono zgodnie z ogólnymi kryteriami toksyczności wydanymi przez National Cancer Institute (NCI-CTC), wersja 2.0. Stan choroby oceniano zgodnie z Kryteriami oceny odpowiedzi w przypadku guzów litych (RECIST) 9 na początku badania i co 12 tygodni do progresji. Jakość życia oceniano za pomocą kwestionariusza Funkcjonalna ocena terapii raka piersi (FACT-B) na początku badania, w tygodniu 17 i w tygodniu 33.
Rola sponsora
Badanie E2100 zostało przeprowadzone w ramach korporacyjnej umowy badawczo-rozwojowej pomiędzy Genentech a National Cancer Institute. Firma Genentech zapewniła bevacizumab i częściowe finansowanie, ale nie brała udziału w projektowaniu badania ani gromadzeniu danych. Analiza została przeprowadzona przez ECOG. Główny autor podjął decyzję o opublikowaniu i napisaniu manuskryptu, który został zrecenzowany przez wszystkich autorów i przesłany do Genentech w celu skomentowania. Autorzy zapewniają rękojmię za kompletność i dokładność danych.
Analiza statystyczna
Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie wolne od progresji, definiowane jako czas od randomizacji do progresji choroby lub śmierci z dowolnej przyczyny. U pacjentów z mierzalną chorobą progres został określony przez RECIST. U pacjentów bez mierzalnych zmian chorobowych progresję definiowano jako rozwój nowych zmian chorobowych lub jednoznaczny postęp istniejących zmian. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały obiektywną odpowiedź, efekty toksyczne, całkowity czas przeżycia i jakość życia.
Projekt badania wymagał zapisania 685 pacjentów, aby uzyskać pełną informację przy 546 bez progresji przeżyciach. Projekt dał 85% mocy do wykrycia 33% poprawy mediana przeżycia wolnego od progresji (od 6 miesięcy do 8 miesięcy). W próbie uwzględniono wcześniej określone zasady zatrzymania oparte na efektach toksycznych, z góry ustaloną zasadę zatrzymania opartą na ocenie skuteczności po 171 przeżyciach bez progresji (przy 31% informacji) i dwie dodatkowe zaplanowane analizy skuteczności w okresie przejściowym, przy 50% i 78% informacji
[hasła pokrewne: echo serca poznań, warsztaty psychologiczne kraków, rehabilitacja sportowa kraków ]