Skuteczność i bezpieczeństwo stentów uwalniających leki w Ontario czesc 4

krótki [<20 mm]), średnicę naczynia (mała [<3 mm] w porównaniu z dużą [. 3 mm]), stan cukrzycy (obecność vs. brak cukrzycy) i logitę oceny skłonności. Całkowitą długość stentu użyto jako wskaźnika zastępczego dla długości zmiany, a najwęższą średnicę wprowadzonych stentów użyto jako przybliżoną średnicę naczynia. W każdej z ośmiu podgrup porównano zmniejszenie ryzyka wyniku między grupą wydzielającą lek a stentem za pomocą modelu regresji Coxa przy użyciu modelu regresji Coxa, z typem stentu jako jedyną zmienną prognostyczną. . Uzyskano solidne błędy standardowe, które odpowiadały grupowaniu par w dopasowanej kohorcie. Liczbę pacjentów, którzy musieliby być leczeni w celu zapobiegania rewaskularyzacji jednego naczynia docelowego za pomocą stentu uwalniającego lek, obliczono również dla każdej z ośmiu podgrup.25 Wszystkie podane wartości P są dwustronne, a wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Do analiz statystycznych wykorzystano oprogramowanie SAS, wersja 9.1 (SAS Institute) i język programowania R.
Wyniki
Charakterystyka pacjentów
Przed dopasowaniem dopasowywania wyników
Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka pacjentów, według grupy stentów, przed dopasowaniem dopasowywania wyników. Łącznie 13 353 pacjentów spełniło kryteria włączenia do badania i nie spełniło żadnego z kryteriów wykluczenia. Charakterystyki pacjentów wybranych do otrzymania stentu uwalniającego lek samodzielnie w porównaniu z samym stentem z gołym metalem, zgodnie z selektywną polityką finansowania Ontario dla stentów uwalniających leki, przedstawiono w Tabeli 1. Ogółem, 38% stentów wszczepiono pacjenci w Ontario w okresie badania byli stenty uwalniające leki, przy czym odsetek pacjentów, którzy otrzymywali stenty uwalniające leki, pozostawał w przybliżeniu stały (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Pacjenci wybrani przez kardiologów do otrzymania stentu z gołym metalem byli bardziej prawdopodobni niż ci, którzy zostali wybrani do otrzymania stentu uwalniającego lek, aby uzyskać wstęp na ostry zawał mięśnia sercowego w tym samym dniu, w którym wykonano PCI i implantację stentu (tj. wymagać podstawowej PCI lub ratowniczej PCI). Średnia średnica stentu była mniejsza, a średnia długość stentu była dłuższa, w grupie stentu uwalniającego lek niż w grupie nagich metal-stentów, co pokazuje, że kardiolodzy selektywnie implantowali stenty uwalniające leki u pacjentów z podwyższonym ryzykiem restenozy .
Po dopasowaniu dopasowywania wyników
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka wyjściowa pacjentów, według grupy stentów, po dopasowaniu dopasowywania wyników. Po zakończeniu dopasowania skłonności do wyniku, było 3751 dopasowanych par pacjentów (tabela 2). Nie było znaczących różnic między grupą, w której stosowano elucję lekową a grupą z bezcementowym metalem w dowolnej z 21 charakterystyk (P> 0,20 dla wszystkich porównań). Standaryzowana różnica między dwiema grupami była mniejsza niż 0,03 dla wszystkich zmiennych. W kohorcie zgodnej, 82,9% pacjentów w grupie stentu uwalniającego lek otrzymało stent paklitakselu, a 17,1% otrzymało stent sirolimus.
Stawki rewaskularyzacji docelowo-naczyniowej
Rysunek 1
[przypisy: przegladarka skierowan na leczenie uzdrowiskowe, rehabilitacja dzieci warszawa bemowo, ręczniki allegro ]