Wada molekularna w genie receptora V2 w wazopresynie powodująca nudne moczowód cukrzycowy

Podstawą utrzymania równowagi wodnej u ludzi jest szybkość, z jaką nerki wydzielają wolną wodę, która jest głównie regulowana przez wazopresynę argininy. Działanie antydiuretyczne wazopresyny argininowej wymaga wiązania hormonu z receptorem wazopresynowym typu nerkowego (V2), co powoduje aktywację cyklazy adenylanowej, wytwarzanie cyklicznego AMP (cAMP) i zwiększoną reabsorpcję wody przez błonę wierzchołkową komórek przewodu nerkowego1. Wrodzona nefrogeniczna moczówka prosta jest rzadkim zaburzeniem dziedzicznym, w którym upośledzona jest reakcja nerek na wazopresynę argininy. W niektórych rodzinach zaburzenie jest związane z niezdolnością hormonu do stymulowania wytwarzania cAMP2. Zaburzenie charakteryzuje się wydzielaniem moczu, które jest hipotoniczne w porównaniu z osoczem, nawet gdy zwiększa się osmolalność osocza i stężenie wazopresyny w osoczu3. U osób dotkniętych tą wadą nerek objawia się wkrótce po urodzeniu jako powtarzające się epizody ciężkiego odwodnienia i hipernatremii, które mogą prowadzić do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego4. Zaburzenie kliniczne występuje głównie u mężczyzn, a opis subklinicznej, jak również bardzo rzadkiej postaci klinicznej u samic nośnych sugeruje, że jest to cecha związana z X5. Badania sprzężeń wykazały, że gen odpowiedzialny za wrodzoną moczowód prosty nerki cukrzycowej znajduje się na długim ramieniu chromosomu X w regionie 28 (Xq28) 6,7 oraz że gen receptora wazopresyny V2 jest również zlokalizowany w regionie na X chromosom między Xq27 a Xq288.
Dwadzieścia cztery lata temu Bode i Crawford9 zaproponowali, aby większość północnoamerykańskich pacjentów z wrodzonym nerkowym moczowodem cukrzycowym byli potomkami imigrantów Ulster Scot, którzy osiedlili się w Nowej Szkocji i północnej Nowej Anglii w połowie XVIII wieku, początkowo przybywając na statek Hopewell. Przebadaliśmy 40 członków dużej rodziny Ulster Szkotów opisanej przez Bode a i Miettinena w 197010; u 22 z tych osób określiliśmy strukturę genu dla receptora wazopresyny V2. Zgłaszamy nowatorską wadę receptora wazopresyny V2, stwierdzoną jedynie u pacjentów z chorobą płci męskiej i u kobiet, które są nosicielami wazeliny, i wykazano w analizie sprzężenia, że jest mutacją odpowiedzialną za wrodzoną nerczycę cukrową moczówki w tej rodzinie. Wyniki te, w połączeniu z niedawnym wykazaniem różnych defektów w genie receptora V2 dla wazopresyny w innych rodzinach Ameryki Północnej z zaburzeniem, 11,12 wykluczają pierwotną hipotezę Hopewella.
Metody
Przedmioty
Rysunek 1. Rycina 1. Rodowód rodziny z wrodzonym moczowodem prostej nerki cukrzycowej. Fenotypy dotkniętych członków (tych z objawami i oznakami zaburzenia) są oznaczone symbolami stałymi i symbolami obligatoryjnych heterozygot o symbolach półstałych. Pacjenci, których DNA analizowano za pomocą PCR, oznaczono literą P; te, których próbki analizowano przez bezpośrednie sekwencjonowanie DNA produktów PCR, oznaczono gwiazdkami. Kobiety były uważane za nosicieli, jeśli miały objawy lub dotknęły ojców lub dotkniętych synów.
Badaliśmy dużą rodzinę (ryc. 1) z wrodzoną moczowiną prostą nerkową, której niektórzy członkowie zostali oceniani 24 lata temu w Oddziale Endokrynologii Dziecięcej Szpitala Ogólnego w Massachusetts (Boston)
[więcej w: rehabilitacja sportowa kraków, echo serca poznań, fasardi allegro ]