Wirus Ebola wsród dzieci w Afryce Zachodniej

Epidemia wirusa Ebola (EVD) w Afryce Zachodniej spowodowała kliniczną chorobę i zgony wśród osób ze zgłoszonymi epokami od mniej niż roku do ponad 100 lat. Większość opublikowanych danych szacunkowych dotyczących głównych parametrów epidemiologicznych została oparta na pacjentach w różnym wieku1,2, a zatem zdominowały je przypadki, w których pacjenci są w wieku 16 lat lub starsi, a od 5 stycznia 2015 r. Przypadki te stanowiły 79% potwierdzone i prawdopodobne przypadki, dla których odnotowano wiek. Rysunek 1. Rycina 1. Występowanie wirusa Ebola w Afryce Zachodniej w poszczególnych krajach, okres inkubacji, przerwy między początkiem a śmiercią i początkiem hospitalizacji oraz wskaźnik śmiertelności w przypadku choroby. Panel A pokazuje łączną częstość potwierdzonych i prawdopodobnych przypadków choroby Ebola (EVD) w zależności od grupy wiekowej i kraju. Panel B pokazuje skumulowaną częstość występowania potwierdzonych i prawdop odobnych przypadków na 10 000 populacji w zależności od grupy wiekowej i kraju. Panel C pokazuje całkowity rozkład wieku potwierdzonych i prawdopodobnych przypadków według miesiąca wystąpienia objawów. Panel D przedstawia szacunkowy średni okres inkubacji, okres między wystąpieniem objawów a śmiercią oraz odstęp między wystąpieniem objawów a hospitalizacją według wieku u osób z potwierdzonym lub prawdopodobnym EVD (z pionowymi liniami wskazującymi 95% przedziały ufności [CIs]). Liczby reprezentują rozmiary próbek w każdej grupie wiekowej. Panel E pokazuje szacunkowy wskaźnik śmiertelności przypadek według wieku osób z potwierdzonym lub prawdopodobnym EVD (z 95% CI), z reprezentacją całkowitej liczby potwierdzonych lub prawdopodobnych przypadków przypadków EVD w każdej grupie wiekowej i całkowitej liczby potwierdzonych lub prawdopodobne przypadki EVD, dla których podano informacje o ostatecznym wyniku w każdej grupie wiekowej. Tutaj badamy p ostęp i wyniki EVD w potwierdzonych i prawdopodobnych przypadkach u dzieci zgłaszanych z Gwinei, Liberii i Sierra Leone, stratyfikowane według wieku. Bezwzględne występowanie EVD w skali per capita u dzieci w wieku poniżej 16 lat było istotnie i konsekwentnie niższe niż częstość występowania wśród dorosłych we wszystkich trzech krajach (wykres 1A, 1B i 1C). Wzorzec ten jest podobny do tego zaobserwowanego w poprzednich wybuchach EVD. Jednak, ponieważ obecna epidemia jest tak duża, daje możliwość zbadania, w jaki sposób parametry epidemiologiczne i kliniczne różnią się w zależności od wieku. Chociaż rozkład wiekowy potwierdzonych, prawdopodobnych i podejrzewanych przypadków jest podobny we wszystkich trzech krajach (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym, dostępny w pełnym tekście tego listu), odsetek przypadków pediatrycznych (osób w wieku poniżej 16 lat wiek) wśród wszystkich przypadków zwiększył się w ciągu 2014 r. (ryc. 1C i ryc. S4 w dodat ku uzupełniającym). Średni okres inkubacji (średni czas od zakażenia do wystąpienia objawów) był najkrótszy średnio u najmłodszych dzieci, a średnie czasy od 6,9 dnia (95% przedział ufności [CI], od 5,1 do 9,5) u 14 dzieci poniżej roku życia rok do 9,8 dni (95% CI, 8,7 do 11,1) u 184 dzieci w wieku od 10 do 15 lat (ryc. 1D, tabela S1 i ryc. S5 w dodatkowym dodatku). Młodsze dzieci miały również krótszy czas od wystąpienia objawów do hospitalizacji i od wystąpienia objawów do śmierci (ryc. 1D i ryc. S6 i S7 oraz tabele S2 i S3 w dodatku uzupełniającym). Nie było jednoznacznych dowodów na to, że wiek wpływał na rozkład interwałów między początkiem objawów a wypisem ze szpitala, pomiędzy hospitalizacją a śmiercią, pomiędzy hospitalizacją a wypisem ze szpitala, lub pomiędzy początkiem objawów a dalszym przekazywaniem (rys. S8 do S11 i tabele S4 do S7 w Dodatek dodatkowy). Prawie wszystkie dzieci z EVD, które były młodsze niż rok, mia ły gorączkę (92%) przed prezentacją kliniczną, a dzieci w wieku poniżej 16 lat częściej niż dorośli wykazywały gorączkę (p <0,001) (tabela S8 i ryc. S13 w dodatku uzupełniającym). Dzieci rzadziej niż osoby dorosłe (tj. Osoby w wieku 16 lat lub starsze) zgłaszały ból w jamie brzusznej, klatce piersiowej, stawach lub mięśniach, trudności w oddychaniu lub połykaniu oraz czkawka między wystąpieniem objawów a obrazem klinicznym (P <0,001); jednak to odkrycie może odzwierciedlać trudność, jaką mają małe dzieci w zgłaszaniu takich objawów, a nie inny profil symptomów (Tabela S8 i Rys. S12 w Dodatku Uzupełniającym). Wskaźnik śmiertelności przypadkowej (CFR) był najniższy wśród dzieci w wieku 10-15 lat, a najwyższy wśród osób w wieku 4 lat lub młodszych (ryc. 1E, ryc. S14 i S15 oraz tabela S9 w dodatkowym dodatku). CFR dla osób poniżej 45 roku życia (z których większość ma 5 do 44 lat) był niższy niż wśród osób w wieku 45 lat lu b starszych (ryc. 1E), co jest zgodne z wcześniejszym ustaleniem report.5 Krótszy okres inkubacji u dzieci, stosunkowo wysokie ryzyko zgonu wśród dzieci młodszych Wszystkie osoby, u których podejrzewa się EVD, ale w szczególn [patrz też: dermatologia, stomatolog, kardiologia ] [hasła pokrewne: przegladarka skierowan, rzęsy z norek cena, rehabilitacja sportowa kraków ]