Skuteczność i bezpieczeństwo stentów uwalniających leki w Ontario cd

Mediana czasu obserwacji po śmierci była podobna w grupie stentu uwalniającego lek (840 dni) i grupie z bezbarwnym stentem (817 dni). Nasze badanie zostało zatwierdzone przez Radę Etyki Badań w Sunnybrook Health Sciences Center. Odstąpiono od wymogu pisemnej świadomej zgody pacjentów, ponieważ uczestnictwo w bazie danych CCN jest obowiązkowe na mocy ustawodawstwa Ontario dotyczącego prywatności informacji dotyczących zdrowia.
Analiza statystyczna
Przed wykonaniem oceny skłonności do wyniku, przeprowadziliśmy analizę jednowymiarową wszystkich potencjalnie dostępnych czynników objaśniających do rewaskularyzacji docelowego naczynia, zawału mięśnia sercowego lub śmierci. W sumie zidentyfikowano 21 czynników, które były znacząco związane z jednym lub kilkoma z tych trzech pierwotnych wyników (P <0,05). Porównano częstość występowania tych czynników ryzyka w grupie z bezbarwnym stentem i grupą stentu uwalniającą lek przed dopasowaniem skłonności do wyniku, stosując test t dla średnich i testy chi-kwadrat dla procentów.
Ocenę skłonności do przewidywanego prawdopodobieństwa przyjęcia stentu uwalniającego lek u każdego pacjenta oszacowano za pomocą dopasowania modelu logistyczno-regresyjnego z 21 czynnikami. Stworzyliśmy kohortę o dopasowanej do wyniku oceny, próbując dopasować każdego pacjenta, który otrzymał stent uwalniający lek, do tego, który otrzymał stent gołymi metalami (dopasowanie 1: 1). Algorytm dopasowywania najbliższego sąsiada z chciwym heurystycznym (który zawsze implementuje najlepsze natychmiastowe lub lokalne rozwiązanie) został użyty do dopasowania pacjentów na podstawie ich stanu cukrzycowego (obecność lub brak cukrzycy) i logitu ich ocena skłonności, z dopasowaniem występującym, jeśli różnica w logach wyników skłonności była mniejsza niż 0,2 razy odchylenie standardowe wyników (szerokość suwmiarki) .23 W żałosnym dopasowaniu najbliższego sąsiada, pacjenta ze stentem uwalniającym lek został losowo wybrany, a próba dopasowania została przeprowadzona z najbliższym pacjentem z gołym metalowym stentem. Proces ten powtarzano do momentu, aż próby zostały przeprowadzone dla wszystkich pacjentów ze stentami uwalniającymi lek. Każda dopasowana para była wyjątkowa, a dane dla niezrównanych pacjentów w obu grupach nie były wykorzystywane w kolejnych analizach.
Ocenialiśmy także stopień równowagi w mierzonych zmiennych towarzyszących między grupą stentu uwalniającego lek i grupą z czystym metalem-stentem. Rozkłady zmiennych jakościowych i zmiennych ciągłych między dwiema grupami w kohorcie dopasowanej zostały porównane odpowiednio z testem McNemara i parami t-testów. Obliczono standaryzowaną różnicę między dwiema grupami dla każdego rodzaju dystrybucji, z różnicami mniej niż 0,1 wziętymi dla wskazania prawidłowej równowagi w dopasowanej kohorcie.17 Krzywe przeżywalności Kaplan-Meier oszacowano w dopasowanej kohorcie dla pacjentów, którzy otrzymywali lek. wymywanie stentu i tych, którzy otrzymali stent z gołego metalu. Krzywe przeżycia porównano zgodnie z metodami odpowiednimi dla danych dopasowanych.24
W analizowanych wcześniej podgrupach rewaskularyzacji naczyń docelowych, pacjenci z grupy stentu uwalniającego lek i grupy z bezbarwnym metalem byli dobrani na podstawie długości zmiany (długiej [.20 mm] w porównaniu z
[przypisy: przeglądarka skierowan, rehabilitacja sportowa kraków, przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe ]